Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane RODO ) w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w artykułach: art. 13 RODO – jeśli zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby lub art. 14 RODO – jeśli zostały one pozyskane z innych źródeł.

W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna  w Andrychowie  informuje że:

 1. Państwa dane są przetwarzane z mocy prawa (Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997r.; tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 574, Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995r.; tekst jednolity z13.01.2017r.). Podanie danych jest obowiązkowe.
 2. Z Administratorem można się kontaktować: Osobiście – w siedzibie Administratora,  telefonicznie –  33 875 25 52 pisemnie /poczta tradycyjna/ –  na adres Krakowska 74, 34-120Andrychów ,  pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: pisemnie /poczta tradycyjna/ –  na adres ul. Krakowska 74, 34-120Andrychów , pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
 4. Państwa dane są przetwarzane w celach: statystycznym, spraw związanych z udostępnianiem materiałów bibliotecznych oraz z odzyskaniem wypożyczonych materiałów.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr Pesel, e-mail, nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo: imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres korespondencyjny oraz e-mail.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane przez okres ważności konta czytelniczego tj. 4 lata od ostatniej aktywności konta (liczone od nowego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła ostatnia aktywność konta).
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz usunięcia (tylko w przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
 8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 9. W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem pozyskania danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 11. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Państwa dane zostały powierzone firmie SOKRATES – software Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13c/27, 60-687 Poznań w związku z realizacją umowy na świadczenie usługi dostępu do baz danych w systemie bibliotecznym SowaSQL. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.