Urząd Miejski w Andrychowie realizuje projekt pn. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych i adaptacyjnych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, na potrzeby poprawy warunków korzystania z obiektu oraz rozbudowy siedziby Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów w piwnicy budynku.

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 / Oś 6 Dziedzictwo regionalne / Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z zawartą umową:
– całkowita wartość projektu: 1.360.242,65 zł
– dofinansowanie: 608.238,50 zł, w tym współfinansowanie UE: 574.447,47 zł, budżet państwa: 33.791,03 zł
– termin realizacji: 29/12/2017 r.

Cele i planowane efekty projektu

  1. Poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku.
  2. Wzrost ilości powierzchni przeznaczonej na kulturę.
  3. Poprawa warunków korzystania z obiektu przez pracowników i odwiedzających (m.in. czytelników, słuchaczy).
  4. Umożliwienie rozwoju potencjału i oferty radia i prasy lokalnej poprzez rozbudowę i modernizację siedziby i wyposażenia ww. mediów.

Po realizacji projektu nastąpi zatrzymanie postępującej degradacji atrakcyjnego, zabytkowego budynku, uzyskane zostanie niższe zużycie energii oraz obniżenie kosztów utrzymania obiektu, poprawa stanu mikroklimatu w obiekcie, w szczególności w piwnicy i na poddaszu, zatrzymanie postępującej wilgoci w piwnicy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie powierzchni budynku związanej z kulturą oraz rozszerzenie, wzbogacenie dotychczasowej oferty i funkcji biblioteki. Realizowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępu do zasobów kultury, zwiększenia potencjału oferty programowej biblioteki. Poprzez rozbudowę i modernizację siedziby oraz wyposażenia zlokalizowanych w budynku mediów lokalnych pojawi się możliwość emitowania w audycjach radiowych powieści ze zbioru biblioteki, co zwiększy dostępność oferty dla osób niewidomych i słabo widzących oraz na podniesienie jej atrakcyjności. Projekt pozwoli również na zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i korzystaniu z kultury poprzez ich udział w audycjach radiowych, wywiady i sprawozdania
z różnorodnych uroczystości. Zmodernizowane radio i prasa są również szansą na szersze popularyzowanie dorobku twórców lokalnych, na dotarcie ich twórczości do szerszego grona odbiorców.