Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu wielkanocnego. Zdjęcia prac konkursowych można przesyłać drogą elektroniczną do 2 kwietnia 2023 r.

REGULAMIN IV RODZINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

Konkurs organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie, skierowany do dzieci, rodziców, dziadków z Gminy Andrychów.
I. Cele konkursu:

 1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
 2. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
 3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
 4. Integracja rodzin.

II. Kategorie konkursowe:
Uczestnicy Konkursu (rodziny) wykonują pracę w dowolnej technice przy użyciu dowolnych materiałów w 4 kategoriach:

 1. ozdoba wielkanocna,
 2. stroik wielkanocny,
 3. jajko wielkanocne,
 4. kartka wielkanocna.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Pracę konkursową może zgłosić wyłącznie osoba dorosła.
 2. Uczestnik /Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić tylko jedną pracę w jednej z czterech wymienionych w punkcie III kategorii.
 3. Nadesłane na Konkurs zdjęcia prac winny być własnością autorów.
 4. Prace zgłoszone w ubiegłych latach nie będą brane pod uwagę.
 5. Należy wykonać 3 zdjęcia pracy (z góry, z przodu i z boku).
 6. Praca winna być opatrzona danymi: nazwisko autora/autorów, miejscowość, adres e-mail.
 7. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie z siedzibą
  ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail w celu przeprowadzenia konkursu.

IV. Postanowienia ogólne:

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w skład której wchodzić będą pracownicy MBP.
 2. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii 1 pracę, której autor/autorzy otrzymają nagrodę.
 3. Kryteria oceny prac konkursowych: tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka i trwałość formy.
 4. Zdjęcia prac należy nadesłać drogą mailową na adres biblioteka@andrychow.eu do 2 kwietnia 2023 r.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 4 kwietnia 2023 r. po godz. 9.00
 6. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy Konkursu, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
 7. Prace będą opublikowane na portalu www.radioandrychow.pl
 8. Szczegółowych informacji dot. Konkursu udziela Dyrektor MBP Sylwia Błasiak | Tel. 33 875 2552.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.

Klauzula informacyjna:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować na pisemnie /e-mail/ biblioteka@andrychow.eu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych przeprowadzeniem Konkursu.
 • Dane osobowe przetwarzane są na art. 6 lit. a (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia Konkursu.
 • Dane nie będą profilowane.
 • Dane nie będą przekazywane innemu podmiotowi.
 • Dane nie będą przekazywane poza EOG.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
  żądania do administratora: dostępu, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.